Dragon's Break Into Mid China 龙闯中原 (1997)

Country: China
Production Company
: Credit China Group, Media Mongolia Film Studio, Shuntai Film & Television Co. Ltd.
Language: Mandarin

Director: Zhao Guohua
Producer:
Wu Qingyun
Action Director: Yu Weijie

Starring:
Dragon Sek Tin-Lung, Li Zhen-Tin, Hasi Gao-wa, Wu Xian, Su Yao, Liu Jia-Cheng…

SYNOPSIS

Coming soon

TRAILER

Coming soon

PHOTOS

Coming soon

CAST

Coming soon

CREW

Coming soon